דוח שנתי למס הכנסה לקבלת החזר מס

דוח שנתי למס הכנסה הוא דו"ח שבאמצעותו מצליח מס הכנסה לעקוב אחרי ההתנהלות הפיננסית של כל עסק עצמאי ולאמוד את הכנסותיו השנתיות ואת הרווחים הכלכליים שלו.

בהתאם אל דו"ח שנתי מס הכנסה קובע פקיד השומה את אחוזי המס שישלם בעל העסק בסיום שנת הכספים.

את גובה המקדמות שהוא יידרש לשלם, אחת לחודש או אחת לחודשיים בהתאם להחלטת פקיד השומה, ואת תשלומי הביטוח הלאומי.

נוסף על כך שהדו"חות השנתיים מתארים לרשויות המס את מצבו הפיננסי של בית העסק.

הם מהווים גם כלי רב עוצמה לבעל העסק, כלי שבעזרתו הוא יוכל להעריך נכון את מצב העסק, את הרווחים, את ההפסדים.

במידת הצורך לשנות את האסטרטגיה ולקבל החלטות חדשות על הביצועי של העסק הן בתחום התפעולי והן בתחום הפיננסי.

דוח שנתי למס הכנסה – מי חייב להגיש את הדו"ח, מתי ואיך?

כל תושב ישראלי מעל גיל שמונה עשרה המנהל עסק עצמאי חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה, למעט מי שקיבל פטור מחובת ההגשה.

החל משנת 2013 הורחבה הדרישה להגשת דוח שנתי למס הכנסה אל רשויות המס והיא כוללת גם נישומים שאינם מנהלים עסק עצמאי, אך הם בעלי הכנסות גבוהות או פעילים בשוק ההון.

משנת 2013 כל מי שמשתכר, כשכיר, מעל ל 811,560 שקלים בשנה חייב לשלם מס נוסף בגובה של שני אחוז על החלק העולה על סכום זה.

מס זה מוטל על כל סוגי ההכנסות, כולל הכנסות משוק ההון או ממכירה של דירת מגורים העולה על סכום של ארבעה מיליון שקל ואשר אינה פטורה מתשלום מס ועוד.

תיקון מספר 161 לפקודת מס הכנסה מחייב את החייבים בהגשת הדו"ח השנתי לשלוח אותו לרשות המיסים באופן מקוון.

את הדו"ח יש לשדר באמצעות האינטרנט היישר לאתר של מס הכנסה.

כל מי שלא ישדר את הדו"ח באופן מקוון, הדו"חות שלו לא ייקלטו במס הכנסה והוא ייחשב כמי שלא הגיש את הדו"ח במועד.

רשות המס קבעו מספר נישומים אשר פטורים מהגשת דו"ח שנתי מקוון

כאשר בעל העסק ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה.

יחיד שמחזור עסקיו, כולל הכנסה ממשכורת אינם עולים על 81,330 אלף שקלים בשנה והכנסתו של בן הזוג של בעל העסק אינה עולה על 81,330 שקלים בשנה או כאשר ההכנסה החייבת במס של בני הזוג, יחד, אינה עולה על 162.650 שקלים.

כל הסכומים הנ"ל רלוונטיים לדו"חות שהוגשו בשנת המס 2013, בשנת 2014 עדכנו רשויות המס את גובה המחזורים וחשוב להתעדכן.

בעת הגשת דוח שנתי למס הכנסה יש לאסוף את ההוצאות וההכנסות שהיו במשך כל השנה שעליה מוגש בדו"ח.

חשוב לשים לב מהן ההוצאות המוכרות המותרות בניכוי מלא.

מהן ההוצאות המוכרות בניכוי חלקי ועל ובאילו הוצאות מס ההכנסה אינו מכיר.

הוצאות מוכרות הן הוצאות המוגדרות כהוצאה כספית למטרת יצירת הכנסה לבית העסק.

את ההוצאות אפשר לנכות מהסכום הכולל של הכנסות העסק וככל שיש יותר הוצאות.

כך הרווחים של העסק קטנים וחבות המס שעל בעל העסק לשלם קטנה יותר.

המחוקק מבדיל בין הוצאות מוכרות המוכרות במלואן לבין הוצאות המוכרות רק בחלקן. ההוצאות המוכרות במלואן הן הוצאות הקשורות באופן ישיר לתפעול העסק.

כמו למשל, תשלום עבור שכר דירה, תשלום לבעלי תפקידים הקשורים לניהול העסק כמו רואה חשבון, עורך דין ועוד.

תשלומים עבור אחזקת המשרד, הוצאות עבור פרסום, יחסי ציבור, מתנות ללקוח, עמלות לסוכנים ועוד.

ההוצאות המוכרות בחלקן הן הוצאות שעל אף שהן נחשבות כהוצאות עבור העסק הן מוכרות רק בחלקן מאחר וקשה לעשות הפרדה מתי הכסף הוצא עבור בית העסק ומתי עבור בעל העסק באופן אישי.

הוצאות המוכרות בחלקן הן, למשל, הוצאות עבור אחזקת רכב, עבור טלפון נייד, עבור נסיעות לחו"ל, כיבוד ועוד.

הוצאות שהוצאו בגין עונש כמו תשלומי קנסות אינן מוכרות כהוצאות מוכרות

כאשר העסק מתנהל מביתו הפרטי של בעל העסק, תשלומי הארנונה, חשבון החשמל, חשבון הטלפון הנייח הפרטי ושכר הדירה, אם יש, יחושבו באופן יחסי לשימוש בנכס.

אם בדירה יש ארבעה חדרים וחדר אחד משמש כמשרד, רבע מההוצאות של תחזוקת הבית יוכרו כהוצאה מוכרת.

אל הדו"ח השנתי יש לצרף גם הכנסות ממקורות אחרים, גם הכנסות שאינן קשורות באופן ישיר אל פעילות בית העסק.

כמו למשל, משכורת, גמלה, קצבאות, הכנסות משכר דירה, הכנסות ממסחר בניירות ערך או כל הכנסה אחרת.

אל הדו"ח השנתי יש לצרף אומדן של גובה המס השנתי שיידרש בעל העסק לשלם.

כדי לדייק עד כמה שאפשר בגובה התשלום יש לחשב את גובה המס הנדרש בהתאם לחוקי המס בארץ.

מהסכום שהתקבל לנכות את המיסים ששולמו כבר במשך השנה כמו תשלומי מקדמות, ניכוי מס במקור במשכורת ועוד.

כדי שלא תידרשו לשלם מס פעמיים חשוב לערוך רשימה של כל התשלומים שהעברתם לרשויות המס במשך כל השנה.

אל הדו"ח השנתי יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים המעידים על ההתנהלות הפיננסית של בית העסק כמו טופס 106.

דו"חות של תיאומי מס, הפקדות בקרנות שונות כמו קרן פנסיה, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים ועוד.

עד מתי יש להגיש דו"ח שנתי מס הכנסה

דוח שנתי למס הכנסה יש להגיש עד לסוף חודש אפריל, לפעמים גם מאי, של השנה העוקבת.

במקרים חריגים אפשר לבקש דחייה בהגשת הדו"ח שאותה יש להגיש לפקיד השומה.

כדאי לציין כי משרדי רואי חשבון מסודרים המוכרים לפקיד השומה נוטים לקבל ביתר קלות אורכה להגשת הדו"חות ללקוחות שאותם הם מייצגים.

אי הגשת דו"ח שנתי מס הכנסה היא עבירה פלילית.

אם לא הגשתם את הדו"ח השנתי פקיד השומה רשאי להטיל עליכם קנסות ובמקרים מסוימים אף להגיש נגדכם תביעה פלילית בבית המשפט.

בנוסף, פקיד השומה יקבע באופן שרירותי את גובה המס שתידרשו לשלם וברוב המקרים הוא יהיה גבוה יותר מהסכום שהייתם נדרשים לשלם אילו הגשתם דוח שנתי למס הכנסה מסודר ובזמן.

הגשת דוח שנתי למס הכנסה היא עבודה של רואה חשבון מקצועי.

כדי להימנע מטעויות העלולות לעלות לכם כסף רב, כדאי לפנות אל רואה חשבון מקצועי.

במשרד רואי החשבון "ראובן מור- רואי חשבון" צברו ידע וניסיון רב בתחום.

עובדי המשרד ימלאו את הדו"ח באופן מקצועי, ישקפו נכון את ההתנהלות הכספית של בית העסק.

לא ישכחו לצרף טפסים רלוונטיים אשר היעדרם עלול לפגוע באמינות הדו"ח ויצליחו לקבל עבורכם תשלום מס מינימאלי בהתאם לפעילות הפיננסית של בית העסק.

החזר מס הכנסה – שילמתם מס, אולי מגיע לכם החזר?

גובה מס הכנסה מחושב לפי ההכנסה השנתית של החייבים במס, אך בפועל שכירים רבים משלמים מיסים כל חודש באמצעות ניכוי במקור.

ניכוי שאותו מנכה המעסיק משכרו של העובד, מדי חודש בחודשו ואת סכומי הכסף שהוא ניכה הוא מעביר אל משרדי מס ההכנסה.

מאחר ותשלום המיסים מחושב על בסיס הכנסה שנתית ייתכנו פערים בין סכום המס השנתי שעל העובד לשלם לבין הסכום שנוכה בפועל ממשכורתו.

במקרים שבהם שילם העובד סכום כסף גבוה יותר, הוא רשאי להגיש בקשה להחזר מס.

הגשת הבקשה של החזר מס הכנסה מוטלת על העובד.

פקידי מס ההכנסה מעולם לא יפנו אליכם ביוזמתם ויודיעו לכם כי מגיעים לכם החזרי מס.

אם אתם תגישו בקשה, פקידי המס יבדקו אותה ואם הם ייווכחו לדעת כי אכן מגיע לכם מס.

הם יחזירו לכם את סכומים הכסף העודפים.

החזר מס הכנסה – שישה מקרים לדוגמה שבהם ייתכן שמגיע לכם החזרים

  1. נקודת זיכוי במס היא הפחתה של סכום כסף מגובה ההכנסה החייבת במס. ככל שלעובד יש יותר נקודות זיכוי, כך יהיו לו יותר הפחתות וגובה המס שיהיה עליו לשלם יהיה קטן יותר. מטרת נקודת הזיכוי היא להעניק הנחות בגובה תשלום המיסים לזכאים בהתאם להגדרות שקבע המחוקק.
  2. אם מגיעה לכם נקודת זיכוי, אך לא דיווחתם על הזכאות למעסיק שלכם, שילמתם מס יותר מהנדרש ואתם זכאים להחזר מס.
  3. כאשר אתם מועסקים במספר מקומות עבודה עליכם לעשות תיאום מס. אם לא עשיתם תיאום מס, כל מעסיק, בכל מקום עבודה, ינכה משכרכם את דרגת המס הגבוהה ביותר. לכן בסוף שנת המס יש לחשב את גובה ההכנסה השנתית מכל מקומות העבודה ולבצע את חישוב המס שהיה עליכם לשלם. אם שילמתם יותר מהנדרש בחוק, אתם זכאים לקבל החזר מס הכנסה.
  4. לידת ילד מזכה את ההורים, גם את האב וגם את האם, בנקודת זיכוי ממס. אם נולד לכם ילד במהלך השנה ולא הספקתם לעדכן את המעסיק על כך במהלך שנת המס, לא קיבלתם את נקודת הזיכוי, שילמתם יותר מס ואתם זכאים להחזר מס.
  5. כאשר התפטרתם מהעבודה או פוטרתם ממנה במהלך שנת המס ולא עבדתם בחלק מהשנה אתם זכאים להחזר מלא או חלקי של סכום המס שנוכה מכם בחודשים שבהם עבדתם.
    כאמור, חישוב גובה המס מתבצע בחישוב שנתי ובחודשים הספורים שעבדתם במשך השנה נוכה מכם מס כאילו עבדתם במשך כל השנה, אך מאחר ועבדתם רק בחלק מהשנה, נוכה מכם מס גבוה מדי ואתם זכאים להחזר מס.
  6. אם הפרשתם באופן עצמאי ולא דרך המעסיק סכומי כסף לביטוח פנסיוני.

סכומים אלו מזכים אתכם בהקלות מס, אך מאחר והפרשות אלו לא נוכו דרך המעביד, הם לא הובאו בחשבון בעת ניכוי המס, שילמתם יותר מדי ואתם זכאים לקבל החזר מס הכנסה.

מגיע לכם החזר מס – איך תקבלו אותו?

יש להגיע באופן פיזי אל משרדי מס ההכנסה ולהגיש את הבקשה לפקיד.

אי אפשר להגיש בקשות להחזרי מס באמצעות רשת האינטרנט.

את הבקשה של החזר המס הכנסה אפשר להגיש רק בתום שנת המס.

אפשר להגיש את הבקשה רטרואקטיבי, עד לשש שנים מתום שנת המס שעליה אתם מבקשים את ההחזר.

אם אתם מבקשים החזרי מס למספר שנים, עליכם להגיש לכל שנה בקשה נפרדת ולצרף אליה את כל האישורים הרלוונטיים לאותה שנה.

בעת הגשת הבקשה עליכם למלא טופס 135 ולצרף אליו את כל האישורים הרלוונטיים כמו טופס 106 וכל אישור המעניק לכם זכאות לנקודות זיכוי ולהקלות בתשלומי המס כמו אישור על תשלום לקופות גמל.

אישורים על מצבים בריאותיים המזכים בהקלות מס, אזור מגורים הנמצא בעדיפות ומעניק נקודת זיכוי וכל אישור נוסף מתאים.

את ההחזר יעביר מס ההכנסה היישר אל חשבון הבנק שלכם.

לשכירים יבוצע ההחזר בתוך שנה מהיום שבו אישר פקיד המס את ההחזר או בתוך שנתיים מתום השנה שבה שולם המס, לפי המועד המאוחר ביותר מבין שניהם.

את החזרי המס מחזיר מס הכנסה בתוספת של ריבית והפרשי הצמדה.

מתי תוכלו לקבל את החזר המס באמצעות המעסיק?

עובדים שכירים שחישוב גובה המס שלהם היה שגוי ושילמו סכומי כסף גבוהים מהנדרש.

עובדים אלו יכולים לקבל את החזר המס הכנסה דרך המעסיק, באמצעות תלוש המשכורת, כל עוד לא הסתיימה שנת המס.

אם פניתם אל המעסיק בבקשה להחזר מס, אינכם צריכים לפנות אל פקיד המס.

גם עובדים שפוטרו מהעבודה רשאים לפנות אל המעסיק בבקשה להחזר מס.

בתנאי ששנת המס עדיין לא הסתיימה מאחר והמעסיק רשאי להוציא תלוש משכורת גם אם העובד כבר לא מועסק אצלו.

במסגרת תלוש השכר ישלם המעסיק לעובד הפרשי שכר, אם העובד זכאי, והחזרי מס.

כאשר שנת המס הסתיימה הדרך היחידה לקבלת החזרי מס היא רק באמצעות פנייה לפקיד השומה.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

עוד בנושא

הגשת בקשה להחזר מס
החזר מס הכנסה

מה זה החזר מס הכנסה? החזר מס הכנסה, ניתן במצבים בהם עובד בין אם שכיר ובין אם עצמאי – שילם בשנה מסוימת מס בשיעור גבוה יותר ממה שהיה אמור לשלם על

קרא עוד >>
הנהלת חשבונות כפולה

ישנן שתי שיטות להנהלת חשבונות: הנהלת חשבונות כפולה והנהלת חשבונות חד צידית. בעוד שהנהלת חשבונות חד צידית מתייחסת אך ורק להכנסותיו של העסק (המאזן החודשי שלו), הנהלת חשבונות כפולה, וכפי

קרא עוד >>